GDPR

I korthet

I korthet säger texten nedan följande:

Anna Gable samlar in de uppgifter om dig som behövs för att utföra ett uppdrag. Det är som regel din mejl och ditt manus. Det kan också vara din adress och ditt telefonnummer. Så fort ett uppdrag är avslutat raderas  ditt manus, övriga dokument som u har skickat ihop med manuset och eventuellt lektörsutlåtandet (om det var den tjänsten du anlitade).

Din mejl, adress och telefonnummer kan ligga kvar hos faktureringsfirman Cool Company, i de fall då jag använder dem (framgår av vår överenskommelse i förväg). Även Cool Company följer gdpr och sparar inte dina uppgifter längre än vad som behövs. Din mejl kan finnas kvar hos respektive mejlleverantör. Jag anlitar FS-data som även de följer gdpr. Inga uppgifter kommer med andra ord att säljas till tredje part och inget kommer att ligga kvar på min hårddisk när uppdraget är avslutat.

Anna Gables dataskyddspolicy

Med ny lagstiftning från 2018 (GDPR 25 maj 2018) har Anna Gable att förhålla sig till nya riktlinjer och därför tagit fram en policy som följer den nya lagen. Skrivtjänsterna, och de då insamlade fakta är mitt främsta verktyg med information.

Anna Gable värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur jag samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot mig och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta mig vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till mig på info@annagable.com .

Så här hanterar jag dina personuppgifter

För att kunna nyttja skrivtjänster hos Anna Gable behöver jag behandla dina personuppgifter. Jag värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än jag behöver. Jag säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår denna dataskyddspolicy innan du accepterar att anlita mig

Genom att anlita mig godkänner du att jag behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att jag använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar jag hur jag samlar in och använder dina personuppgifter. Jag beskriver också vilka rättigheter du har

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som jag samlar in, via de tjänster som jag tillhandahåller. Jag kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (till exempel genom att uppge ditt namn) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (till exempel om någon annan har givit dig en tjänst i present).

För att kunna erbjuda dig men tjänst, behöver jag behandla dina personuppgifter enligt nedan. Jag gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar Anna Gable in?

Information som du ger till mig
Du kan direkt eller indirekt komma att ge mig information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du betalar, korresponderar via mejl eller när du svarar på min Facebooksida. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, mejl, telefonnummer, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information Anna Gable samlar in om dig
När du nyttjar en tjänst eller kommunicerar med Anna Gable på annat sätt kan jag samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Historisk information – din tidigare korrespondens med mig.

Informationen du ger mig, såväl som information om kontaktuppgifter samt din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att kunna ta del av tjänsterna, medan den övriga informationen jag samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra mina tjänster till dig. Jag behandlar dina uppgifter i samband med tjänster, mejl, Facebook, webbplatsen och annan kommunikation.

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Rättslig grund

Kontaktuppgifter

Namn
Adress
E-post
Telefonnummer

Utföra kontraktuella åtaganden

Betalningsinformation

Kontonummer
Namn

Utföra kontraktuella åtaganden

Foto/video*

Fotografier

Samtycke

Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga.

Foton som du skickar med kan vara bokomslag eller en bild på dig själv, till exempel i ett följebrev.

Jag kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part. Anna Gable delar inte med sig av personuppgifter till andra parter som företag eller andra organisationer.

Myndigheter

Anna Gable kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om jag är skyldig att göra det enligt lag eller om du har godkänt att jag gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Var behandlar jag dina personuppgifter?

Anna Gable strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Jag kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Anna Gable sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra mina åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter som du bör känna till:

  • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
  • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
  • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Anna Gable kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Jag kommer att meddela ändring via min webbplats http://www.annagable.com och även upplysa om ändringarna jag gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta mig om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta mig

Anna Gable har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta mig på info@annagable.com
Personuppgiftsansvarig är Anna Gable.

Senast ändrad 20190216